Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Na bojišti v letech 1991 - 2008

14. 2. 2011


Počet klubů, sdružujících příznivce vojenské historie, značně narůstal. V roce 1992 obce ustavily Nadaci Mohyla míru – Austerlitz. Už zde tedy byl partner pro domácí i zahraniční spolupráci.

    13. prosince 1991 nabyla platnost vyhláška Okresního úřadu Brno-venkov č. 4/91 o prohlášení areálu bitvy u Slavkova za ochranné pásmo kulturních památek. Podepsali ji přednosta Okresního úřadu Brno-venkov ing. Jiří Březa a přednosta Okresního úřadu Vyškov ing. Pavel Vašíček.V roce 1992 byla vyhláškou Ministerstva kultury č. 472/92 vyhlášena památková zóna slavkovského bojiště.

   Na počátku devadesátých let se na bojišti objevil zástupce firmy Levron Ingenierie z Angouleme ing. Jean Levron. Po několika jeho návštěvách podepsala tato firma na počátku září 1993 dohodu s Nadací Mohyla míru – Austerlitz, sdružující 18 obcí bojiště. Pan Levron dokonce zajistil prostředky na její realizaci z fondu Phare. Jednalo se o vypracování studie s ekonomickým a kulturním programem a zároveň i podporu a propagaci veškerých aktivit, vedoucích k prosperitě této památkové zóny. Dohoda zahrnovala i ochranu podmínek pro delší pobyt návštěvníků. Každá obec měla zhodnoceny možnosti rozvoje aktivit v nastupujícím tržním hospodářství.    (Rovnost 10.9.1993, Francouzský zájem o slavkovské bojiště, str. 3)

   V roce 1993 zadal Okresní úřad Brno-venkov, zastoupený Ing. arch.Milanem Pospíchalem, atelieru LUKAS, vedenému Ing.arch. Mário Kostkou, zpracování koncepce pro rozvoj území slavkovského bojiště. Její název je „Koncepce rozvoje a využití území památkové zóny bojiště bitvy u Slavkova.“ Práce byla odevzdána v prosinci roku 1993. Obsahovala kulturně-historický rozbor, rozbor technické infrastruktury, rozbor dopravy, ekologický a krajinářský rozbor, demograficko-sociální rozbor, rozbor cestovního ruchu a turistický a archeologický rozbor. Zhodnocoval obce skutečně důkladně a dával jim náměty pro jejich budoucí činnost v rámci daných podmínek.  

   Je věcí názoru, jak dalece se podařilo záměry, deklarované ve studii firmy Levron a v Koncepci rozvoje a využití území  od firmy Lukas naplnit.   

     Po výročí v roce 1997, ovlivněném spory mezi organizátory výročí a jeho aktivními účastníky v uniformách, vznikl v roce 1998 Projekt Austerlitz 2005. U jeho zrodu stál Miroslav Jandora.  Spojily se snahy obce Tvarožná, firmy Davay Communications s.r.o., klubů vojenské historie a od roku 2001 i města Slavkov. Projekt Austerlitz 2005 od založení spolupracoval s Obecně prospěšnou společností Mohyla míru Austerlitz, sdružující obce a města na území bojiště.  

   Základy projektu tvořily tyto části: vojensko-historická, vědecko-historická, kulturně-společenská, duchovní a regionální spolupráce. Mezi jeho cíly kromě každoročních vzpomínkových akcí dominovalo důstojné připomenutí 200. výročí bitvy v roce 2005. V neposlední řadě i každoroční zvyšování úrovně akcí, přidávání doprovodných akcí a zlepšování prostředí pro podnikatele a pro návštěvníky.

Jak už tedy název říká, obsahoval postupné kroky až ke 200. výročí bitvy v roce 2005.Tyto kroky byly splněny a Projekt Austerlitz pokračuje od roku 2006 do dalších roků.

   V roce 1999 vznikla nástupnická organizace Nadace Mohyly míru. Je to Obecně prospěšná společnost Mohyla míru Austerlitz. Důvodem vzniku byla změna zákona o nadacích. Svou činností úzce navazala na činnost Nadace.

Československá napoleonská společnost 14. března 2003 dokončila návrh projektu pod názvem „Profesionalizace aktivit v území AUSTERLITZ“. Kromě zdůvodnění projektu obsahoval tento materiál dalších 13 bodů. Návrh, podepsaný předsedou ČSNS PhDr. Oldřichem Rampulou a jednatelem Václavem Pyllmajerem byl předán k projednání zástupcům Jihomoravského kraje.

   Naučná stezka slavkovským bojištěm byla vyprojektována a vybudována na základě zadání     Obecně prospěšné společnosti Mohyla mírz Austerlitz v roce 2003. Má 29 zastavení s informačními panely. Autory textů jsou Ing. arch. Milan Pospíchal a František Kopecký. Naučnou stezku doplnil propagační leták, popisující základní fakta o tomto území. Slavnostně byla otevřena 24. června ve Tvarožné.

    V roce 2003 zadala Obecně prospěšná společnost Mohyla míru Austerlitz  projekt na vybudování Cyklotras na slavkovském bojišti. Projekt byl dokončen a předán v září téhož roku. Z důvodu nedostatku finančních prostředků zůstal zatím nerealizován.

V roce 2007 byl znovu předložen návrh Československé napoleonské společnosti na angažování profesionálního pracovníka pro koordinaci činnosti na území bojiště z roku 1805. Nedošlo k dohodě o sídle pracovníka ani o  financování záměru.

Na jaře roku 2008 se správní rada Obecně prospěšné společnosti rozhodnutím valné hromady z května rozšířila na šest osob. Předsedou se stal starosta města Šlapanice ing. arch. Klaška. Nové, málo zkušené vedení, neuchopilo svoji funkci za správnou stranu. Po celý rok až do valné hromady v dubnu 2009 nedostali ostatní členové společnosti ani jednu informaci, o tom, čím se vlastně vedení zabývá. V lednu se ozvaly první protesty a objevily se úvahy o vystoupení některých obcí ze společnosti. Po Zbýšovu vystoupily obce Sokolnice a Telnice.

 

 

František Kopecký